Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2019

8314 a4ee 500
Reposted fromzciach zciach viaphilomath philomath
Reposted fromFlau Flau viacachalot cachalot
8458 c591 500
Reposted fromnyaako nyaako viacoeurina coeurina
9863 60f3 500
Miles Johnston, 2018
Reposted fromciarka ciarka viaxannabelle xannabelle
Reposted fromshakeme shakeme viagirlsnightout girlsnightout
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
8555 707e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaheroes heroes

November 18 2019

9106 8d38 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viawedrujacy wedrujacy
1536 2ad6 500
Reposted fromamphetamine amphetamine vialaennah laennah
9485 4221 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaphilomath philomath

November 06 2019

Ściana - TADEUSZ RÓŻEWICZ

Od­wró­ci­ła twarz od ścia­ny

prze­cież mnie ko­cha
dla­cze­go od­wró­ci­ła się ode mnie

więc ta­kim ru­chem gło­wy
moż­na od­wró­cić się od świa­ta
na któ­rym ćwier­ka­ją wró­ble
i mło­dzi lu­dzie cho­dzą
w krzy­czą­cych kra­wa­tach

Ona jest te­raz sama
w ob­li­czu mar­twej ścia­ny
i tak już zo­sta­nie

zo­sta­nie pod ścia­ną
ogorm­nie­ją­cą
skrę­co­na i mała
z za­ci­śnię­tą pię­ścią

a ja sie­dzę
z ka­mien­ny­mi no­ga­mi
i nie po­ry­wam jej z tego miej­sca
nie uno­szę
lżej­szej niż wes­tchnie­nie.

October 25 2019

2812 bf9b 500
Reposted fromtwice twice viakingavonschabert kingavonschabert

October 24 2019

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabeeth beeth

October 23 2019

1393 ee67

October 07 2019

5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny viaxannabelle xannabelle
8086 ead4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl