Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

August 10 2017

6464 041e 500

August 09 2017

August 03 2017

8699 50d6 500

August 02 2017

7068 5b8f
Reposted fromqb qb viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok

July 31 2017

3792 ff4a
Reposted fromfatique fatique viacoeurina coeurina
0499 ca24

July 28 2017

1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viaheroes heroes

July 24 2017

5394 a884
Reposted fromfungi fungi viacoffeebitch coffeebitch
7888 63b1 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viablackmoth7 blackmoth7

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viablackmoth7 blackmoth7

July 19 2017

9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viawedrujacy wedrujacy

July 18 2017

6826 34e9
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viafatu fatu
2778 36fe 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl