Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

1988 3dc2
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viacoffeebitch coffeebitch
Reposted fromnameherhope nameherhope vialaennah laennah

June 22 2017

8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok

June 21 2017

3404 3a55
0452 ec6d 500
Reposted frombukoz bukoz viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
9878 8a9c
Reposted fromGIFer GIFer viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
2685 6220
Reposted fromfungi fungi viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
4827 df7f 500
Reposted fromkaiee kaiee viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
8591 4ae6 500
Reposted frommart6na mart6na viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
9969 9950 500

ask-the-fearling-rapunzel:

I will NEVER stop reblogging this.

4818 2b0d
Reposted fromkaiee kaiee viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk

June 19 2017

2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

June 13 2017

June 11 2017

4308 c194 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viacoffeebitch coffeebitch

June 10 2017

Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.
— Emil Cioran
Reposted fromkaiee kaiee viaphilomath philomath
0474 72bd
Reposted fromdeadgwen deadgwen viaheroes heroes

June 09 2017

1035 474a

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack vialaennah laennah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl